Midlertidig døgnrehabilitering

Midlertidigt ophold med fokus på aktiviteter, træning, sundhed, ernæring, tryghed og pleje

Det er kommunens Visitation, som afgør om en borger kan tilbydes et ophold på den midlertidige dørgnrehabilitering enten på Svendebjerghave eller Retræten.

Årsagen til opholdet kan være

  • at der er behov for genoptræning og/eller rehabilitering efter hospitalsindlæggelse eller funktionstab i hjemmet
  • at der efter udskrivelse fra hospitalet er behov for særlig sygeplejefaglig indsats som ikke kan udføres i hjemmet
  • at der er behov for vurdering af om du fortsat kan være i eget hjem
  • at pårørende har behov for aflastning i en periode
  • at der er behov for pleje og omsorg ved livets afslutning

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Fokus er på, hvordan mennesket kan udføre hverdags aktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse.

Alle der tilbydes et ophold hos os, vil vi i samarbejde med, aftale et individuelt og helheds orienteret forløb, med fokus på aktiviteter, træning, sundhed, ernæring, tryghed og pleje. 

Mere om opholdet

Mål for opholdet

For at få det bedst mulig resultat ud af et midlertidigt ophold vil der fra start blive opsat mål for, hvad der skal arbejdes med under opholdet. Målsætningen vil ske i samarbejde med borger, pårørende og fagligt personale.

Tidsafgrænset indsats

Ophold på den midlertidige døgnrehabilitering er som udgangspunkt af kortere varighed. Der vil hele tiden ligge en faglig vurdering til grund for opholdets længde.

Samtaler

Borgere, der kommer på den midlertidige døgnrehabilitering tilbydes forløbssamtaler, hvor borgeren, pårørende og det faglige personale taler om hvad der skal ske under opholdet. De mål vi aftaler bygger på borgerens evner og ønsker og personalets faglige vurdering. Med afsæt i målene lægger vi sammen en plan for indsatsen under opholdet. Der afholdes løbende samtaler og der justeres eventuelt i aftalerne. Til forløbssamtalerne deltager fagpersoner der samarbejdes med under forløbet. Når opholdet nærmer sig sin afslutning, afholdes en afsluttende forløbssamtale. Her aftales hvilke indsatser der skal ydes efter udskrivelse. Det kan fx. være træning, sygepleje, hjælpemidler og hjemmehjælp. Dette sørger personalet for at iværksætte inden udskrivelse.

Aktiv deltagelse i aktiviteter

Under et ophold på den midlertidige døgnrehabilitering lægges der stor vægt på, at borgeren involveres i og deltager aktivt i diverse aktiviteter. 

Ernæring

Har borgeren været gennem længere tids sygdom og fået vægttab, mistet lysten til at spise og fået nedsat funktionsevne, kan personalet hjælpe med en ernærings vurdering til at afklare hvilken ernæringstilstand borgeren er i, for derefter at lave en fremadrettet indsats i fællesskab. 

Dialog med pårørende

Pårørende til borgere på den midlertidige døgnrehabilitering indgår i en tæt dialog med det faglige personale, så det sikres at både borgere og pårørende oplever et trygt og helheds orienteret forløb.

Vores samarbejde med andre områder

Vi samarbejder tæt med fagpersoner på tværs af hele Hvidovre Kommune, så borgeren på bedst mulig vis oplever en glidende overgang fra afslutning af opholdet på den midlertidige døgnrehabilitering til genoptagelse af hverdagen i eget hjem.

Vi arbejder også tæt sammen med Genoptræningen i Hvidovre Kommune, hvor borgeren efter endt ophold på den midlertidige døgnrehabilitering ved behov kan fortsætte sin træning, hvis det faglige personale vurderer, at dette er relevant. Et genoptræningforløb på den midlertidige døgnrehabilitering iværksættes, hvis hospitalet ved udskrivelse har medsendt en genoptræningplan. 

Borgere kan blive tilknyttet ”Kom trygt hjem” projektet, som fokuserer på tiden efter udskrivelsen og kan hjælpe, hvis borgeren er utryg ved at komme tilbage til dagligdagen

Hvis borgeren vurderes til at indgå i projektet og selv ønsker at deltage, vil borgeren blive kontaktet af ”Kom trygt hjem” i forbindelse med udskrivelsen. De vil aftale et møde med borgeren, dér hvor borgeren opholder dig (hospital, midlertidig døgnophold eller i dit eget hjem).