Visitering til ophold

Årsagen til opholdet kan være

  • at der er behov for genoptræning og/eller rehabilitering efter hospitalsindlæggelse eller funktionstab i hjemmet
  • at der efter udskrivelse fra hospitalet er behov for særlig sygeplejefaglig indsats som ikke kan udføres i hjemmet
  • at der er behov for vurdering af om du fortsat kan være i eget hjem
  • at pårørende har behov for aflastning i en periode
  • at der er behov for pleje og omsorg ved livets afslutning

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Fokus er på, hvordan mennesket kan udføre hverdags aktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse.

Alle der tilbydes et ophold hos os, vil vi i samarbejde med, aftale et individuelt og helheds orienteret forløb, med fokus på aktiviteter, træning, sundhed, ernæring, tryghed og pleje.